معمای انیشتین Einstein Quiz

معمای انیشتین Einstein Quiz این مساله را انیشتین در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است ۹۸ درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود را با حل این معما بسنجید. * مساله: ۱- در یک خیابان ۵ … ادامه یافت